کلاس استاد بهرامی رهنما (زبان فارسی)روزیکشنبه 93/08/04 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/07/30ساعت 12:48  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد شعبانی روز چهار شنبه 93/07/30 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/07/30ساعت 12:46  توسط   | 

کلاس استاد مدنی نقشه کشی تخصصی (3) 93/07/30  تشکیل نمی گردد روزچهار شنبه

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/07/30ساعت 11:50  توسط   | 

کلیه کلاسهای ریاضی پیش دانشگاهی استاد مونا پیراصغری روز چهارشنبه مورخ 93/7/30 در ساختمان کن تشکیل نمی گردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/07/30ساعت 9:42  توسط   | 

جلسه کار آموزی استاد شریفی روز سه شنبه 93/08/06 ساعت 13/30 کلاس 404 تشکیل می گردد

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/07/29ساعت 15:45  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد میررحیمی روز سه شنبه 93/07/29 وچهار شنبه 93/07/30 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/07/29ساعت 8:14  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد جانا عرب زاده روز دوشنبه مورخ 93/8/5 در ساختمان کن تشکیل نمی گردد.

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/07/28ساعت 18:47  توسط   | 

کلیه کلاسهای وصیت نامه امام(ره) استاد افشین یوسفی در روز سه شنبه مورخ 93/7/29 در ساختمان کن تشکیل نمی گردد.

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/07/28ساعت 18:43  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد محمدی جمالزاده روز چهارشنبه 93/07/30 تشکیل نمیگردد

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/07/28ساعت 15:5  توسط   | 

کلاس استاد رحیمی یکتا مشخصه 1351 روزسه شنبه 93/07/29 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/07/28ساعت 13:39  توسط   | 

کلاس جبرانی استاد ایروانی مقدم اقتصاد کلان روز دوشنبه 93/08/05 درکلاس411 تشکیل می گردد

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/07/28ساعت 10:18  توسط   | 

کلاس ایستایی (1) استاد مرادی ساعت 15/15 تشکیل می گردد

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/07/28ساعت 9:32  توسط   | 

کلیه کلاسهای نقشه برداری استاد یاوری روز دوشنبه 93/07/27 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/07/27ساعت 16:4  توسط   | 

جلسه توجیهی پروژه استاد اشرفی شنبه مورخه93/08/03 ساعت 13/15 تشکیل می گردد

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/07/27ساعت 11:13  توسط   | 

کلاس استاد عرب زاده نقشه کشی معماری روز دوشنبه 93/07/28 ودوشنبه آینده 93/8/5 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/07/27ساعت 11:1  توسط   | 

جلسه توجیهی استاد قنبر پور روزیکشنبه 93/8/4 ساعت 12/30 برگزار می گردد

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/07/27ساعت 10:57  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد ملااکبری عناصر جزئیات تشکیل نمی گردد روز یکشنبه 93/07/27

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/07/27ساعت 9:55  توسط   | 

کلاس استاد افصحی روز جهار شنبه 93/07/30 تشکیل نمی گردد زبان پیش دانشگاهی مشخصه 1150

+ نوشته شده در  شنبه 1393/07/26ساعت 14:38  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد فتحی مشخصه 85و86 روز دوشنبه تاریخ 93/07/28 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  شنبه 1393/07/26ساعت 14:36  توسط   | 

کلاس درس استاد افصحی روز چهارشنبه مورخ 93/07/30 زبان پیش دانشگاهی تشکیل نمی گردد                          (   مشخصه 1150

+ نوشته شده در  شنبه 1393/07/26ساعت 13:4  توسط   | 

کلاس مترو برد آو رد مشخصه 275 استاد یاوری روز پنج شنبه 93/07/24 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/07/23ساعت 13:50  توسط   | 

کلاس استاد بهرامی رهنمازبان فارسی مشخصه410 روز شنبه 93/07/26 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/07/23ساعت 9:6  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد قدیمی درتاریخ93/07/22 تشکیل نمی گردد

حسابداری مالیاتی

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/07/22ساعت 13:20  توسط   | 

کلاس توجیهی پروژه های استاد زهدی روز سه شنبه 93/07/29

ساعت 11 سایت 16 برگزار می گردد

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/07/22ساعت 11:33  توسط   | 

درس طراحی معماری استاد طلائی روز سه شنبه مورخ 93/07/22 تشکیل نمی گردد

جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهدشد

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/07/22ساعت 9:15  توسط   | 

کلاس استاد طلائی زبان فنی روز سه شنبه مورخ 93/07/22 تشکیل نمی گردد

جبرانی آن روز دوشنبه93/07/28 ساعت 11/10 در کلاس 122 تشکیل می گردد

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/07/22ساعت 9:13  توسط   | 

کلاس استاد زهری  درک بیان معماری (2) روز سه شنبه 93/07/22 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/07/22ساعت 9:10  توسط   | 

جلسه توجیهی کارآموزی استاد فلاح شیروانی روز دوشنبه93/07/28 ساعت 10/30 کلاس 104 برگزار می گردد

بدیهی است حضور تمام دانشجویان این واحد درسیدراین جلسه الزامی است

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/07/20ساعت 17:14  توسط   | 

کلاس جبرانی درس معماری و طراحی 1 استاد عرب زاده روز چهارشنبه مورخ 93/07/23 ساعت 10:00 الی 1400 برگزار خواهد شد .

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/07/20ساعت 16:12  توسط   | 

جلسه توجیهی کارآموزی و پروژه استاد افتاده و استاد الماسی روز شنبه مورخ 93/07/26 ساعت 13:00 برگزار خواهد شد .

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/07/20ساعت 16:11  توسط   |