تحویل پروژدرس پرسپکتیو استاد ملک پور خزری 93/10/18 ساعت 10 صبح تشکیل میگردد

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/09/27ساعت 14:17  توسط   | 

فوق العاده ترسیم فنی روز چهار شنبه 93/10/04 استاد فتاحی ازساعت 12/30 -18/30 تشکسل می گردد

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/09/27ساعت 10:42  توسط   | 

کلاس استاد افصحی روز چهار شنبه 93/09/26 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/09/26ساعت 13:5  توسط   | 

کلاس استاد قنبر پور کارآفرینی روز چهار شنبه 93/09/26 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/09/26ساعت 9:44  توسط   | 

چهارمین جلسه کارآموزی استاد کریمی روز سه شنبه 93/10/03 ازساعت8/30 -10/30 درکتابخانه تشکیل می گردد تمام دانشجویان پروژه کارآموزی راتحویل دهند

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/09/25ساعت 14:20  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد قدیمی تشکیل نمی گردد روز سه شنبه 25/09/93

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/09/25ساعت 13:55  توسط   | 

درس تمرین معماری 2 استاد اصغری مشخصه 37 93/09/25 ساعت 12 تشکیل می گردد

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/09/25ساعت 8:52  توسط   | 

درس آشنایی بامعماری جهان استاد سارا میرزاحسین 93/10/01 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/09/24ساعت 16:24  توسط   | 

به اطلاع دانشجویان که درس کار آموزی بااستاد پوراحمدی دارند میرساندکه کلاس توجیهی 

مورخه93/09/29 راس ساعت 12:30 درکلاس 407 برگزار می گردد                

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/09/24ساعت 16:21  توسط   | 

کلاس جبرانی طراحی معماری 1 استاد عرب زاده روز چهار شنبه 93/09/26 ازساعت9/30 -13 تشکیل می گردد

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/09/24ساعت 16:17  توسط   | 

کلاس جبرانی زبان پیش استاد افروز آرین فرروزچهار شنبه 93/10/03

ازساعت 15 -16/30

ازساعت 16/30 -18 تشکیل می گردد

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/09/24ساعت 16:12  توسط   | 

کلاس جبرانی استادشفاییروز دوشنبه 93/09/29 به شرح ذیل تشکیل می گردد

10 -11/30 و11/30 -13 درآتلیه 114 تشکیل می گردد

13/30 -15 درآتلیه 113 تشکیل می گردد

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/09/23ساعت 18:11  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد رسول زاده روزسه شنبه 93/09/29  تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/09/23ساعت 17:10  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد رفیده مرادی ایستائی 1و2 روز دوشنبه 93/10/01 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/09/23ساعت 17:4  توسط   | 

کلاس استاد اصفهانیان روز یکشنبه 93/09/23 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/09/23ساعت 14:9  توسط   | 

کلاس جبرانی استاد طباطبایی روزسه شنبه 93/09/25 تشکیل نمی گردد

کلاسهای هفتگی روز سه شنبه برقرار استاد طباطبایی برقرار می باشد

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/09/23ساعت 11:17  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد امینی (مبانی کامپیوتر )روزپنج شنبه 93/09/20 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/09/20ساعت 10:52  توسط   | 

کلاس جبرانی استاد ایروانی مقدم روز دوشنبه 93/09/24 (اقتصاد کلان)

ازساعت 10 -8 کلاس 122

ازساعت 11/45 -10 درکلاس 307 تشکیل می گردد

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/09/20ساعت 10:16  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد کاکاوند روز پنج شنبه 93/0920 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/09/20ساعت 7:48  توسط   | 

کلاس استاد بهرامی رهنما  (زبان فارسی )روز یکشنبه 93/09/23 برگزار نمی گردد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/09/19ساعت 16:26  توسط   | 

کلاس جبرانی استاد ناصر (برنامه ریزی پیشرفته 1)مشخصه 153 روز شنبه 93/09/29 وروزشنبه 93/10/06

ازساعت 10 صبح درآتلیه 114 برگزار می گردد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/09/19ساعت 9:19  توسط   | 

تحویل پروژه درس ترسیم فنی استادمیرشک روزسه شنبه 93/09/25 ساعت 8 صبح می باشد

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/09/18ساعت 13:31  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد مرتضوی روز پنج شنبه 93/09/20 برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/09/18ساعت 12:55  توسط   | 

کلاس کار آفرینی استاد قنبر پور روز چهار شنبه 93/09/19 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/09/18ساعت 11:27  توسط   | 

کلاس استادقدوسی وصیت نامه روزچهارشنبه 93/09/19 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/09/18ساعت 10:41  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد اوجانی روز سه شنبه 93/09/18 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/09/18ساعت 9:0  توسط   | 

کلاس جبرانی (آشنایی بامعماری اسلامی)استاد عرب زاده روز چهار شنبه 93/09/19 ساعت14/30 -18/30

درآتلیه 116 تشکیل می گردد

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/09/17ساعت 18:15  توسط   | 

کلاس تمرینهای معماری 1 استاد بهروش روزدوشنبه 93/09/24 ساعت 13 -8/30 آتلیه 116 برگزار می گردد

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/09/17ساعت 17:39  توسط   | 

کلاس ایستائی 1 استاد رفیده مرادی روز یکشنبه 93/09/23 ازساعت 13 -11/30 کلاس 315 تشکیل می گردد

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/09/17ساعت 14:50  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد پارسا (سرپرستی سازمان)روز دوشنبه 93/09/17 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/09/16ساعت 16:8  توسط   |